Bestellen

Bestellen kan gemakkelijk en 24 uur per dag via de webshop. 

Heeft u meerdere paarden en wilt u voer en/of supplementen liever groot bestellen? Neem contact op voor de prijzen en mogelijkheden!
Lastige eter? De balancers worden als zeer smakelijk ervaren. Vraag een gratis proefzakje aan door uw keuze en adres aan ons door te geven.

Ja, dat kan gebeuren. Wij doen er alles aan om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Het kan echter gebeuren dat onze voorraad een fout bevat. Dan krijgt u daarvan tijdig bericht en wordt uw betaling zo spoedig mogelijk teruggestort.

Alle prijzen van de producten zijn inclusief BTW. Met de grootst mogelijke zorg monitoren wij voortdurend ons assortiment. Voor de levering van uw bestelling zijn wij afhankelijk van meerdere factoren. Helaas kan het in uitzonderlijke gevallen voorkomen dat tijdens het verwerken van uw bestelling blijkt dat een product niet meer op voorraad is. Wij zullen het item direct bij onze leverancier bestellen. Wanneer dit niet mogelijk is wordt het aankoopbedrag van het desbetreffende product aan u gecrediteerd.

Jazeker! Kies in het bestelproces voor de optie 'afhalen' en wij leggen de bestelling voor u klaar. Houdt u er wel rekening mee dat wij geen fysieke winkel en/of openingstijden hebben, en dat afhalen op afspraak dient te geschieden. Met de paarden aan huis zijn we echter meestal wel aanwezig!

Betaling

Betalen kan bij ons op verschillende manieren:

iDeal
Bankoverschrijving
Contant bij ophalen
Paypal - kosten E1,-
Afterpay (achteraf betalen) - kosten E1,-
Klarna (achteraf betalen) - kosten E1,-

Lazize Arabians

NL36KNAB0415922259

Verzending

Binnen Nederland
Bestelling tot €49,-     –     verzendkosten €6,95
Bestelling vanaf €49,-     –     gratis verzending
 
België en Duitsland
Bestelling tot €100,-     –     verzendkosten €9,95 
Bestelling vanaf €100,-     –     gratis verzending

Wij proberen binnen 3 werkdagen na ontvangst van betaling te verzenden. In verband met mogelijke vertragingen bij het verzendbedrijf adviseren wij altijd voer tijdig te bestellen zodat u nooit zonder voer komt te zitten. 

Wij werken standaard met PostNL. In de regel leveren zij binnen een werkdag. U wordt door PostNL middels de mail op de hoogte gehouden van de status van uw pakket. 

Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Neem in dat geval direct contact met ons op. We hebben een reclamatieperiode van 14 dagen. Klachten na deze termijn kunnen wij niet meer in behandeling nemen.

Controleer altijd uw pakket direct na ontvangst of de items die u besteld hebt overeen komen met de items die u ontvangen hebt.

Neem zo snel mogelijk contact met ons op. We hebben een reclamatieperiode van 14 dagen. Klachten na deze termijn kunnen wij niet meer in behandeling nemen. Wij zullen een onderzoek instellen bij PostNL. Afhankelijk van dit onderzoek zullen wij een passende oplossing  aanbieden.

Let wel, een onderzoek kan enige tijd in beslag nemen. We houden u natuurlijk goed op de hoogte.

Wij raden aan GEEN neerzettoestemming te geven omdat kwijtgeraakte pakketen met neerzettoestemming voor eigen risico zijn en derhalve NIET vergoed worden.

Dit is natuurlijk niet de bedoeling. Neem direct contact met ons op zodat wij onze fout direct kunnen herstellen. We hebben een reclamatieperiode van 14 dagen. Klachten na deze termijn kunnen wij niet meer in behandeling nemen.

Controleer altijd uw pakket direct na ontvangst of de items die u besteld hebt overeen komen met de items die u ontvangen hebt.

Retourneren

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij daarvoor kosten in rekening brengen. Voor voer en supplementen geldt, vanzelfsprekend, dat enkel ongeopende verpakkingen kunnen worden geretourneerd. Heeft u een moeilijke eter? Vraag dan een gratis proefzakje aan!
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel hebt ontvangen. Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14
dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.
Om gebruikt te maken van het herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail te sturen via craniolazize@gmail.com . Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen.
Wij verzoeken het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

In geval van een herroeping ontvang je alle betalingen zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat je hebt aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je betaald hebt, tenzij je een andere methode met ons afspreekt. Je draagt zelf de kosten voor de retourzending. Voeding en supplementen kunnen enkel ongeopend worden geretourneerd. 

 • De zichttermijn van 14 kalenderdagen na afleverdatum is nog niet verstreken;
 • Het artikel is schoon, compleet en onbeschadigd (Je kunt het product beoordelen zoals in een winkel, niet uitgebreid testen!);
 • Het artikel is niet gebruikt;
 • De (fabrieks)verpakking is origineel, onbeschadigd indien redelijkerwijs mogelijk en niet beschreven;
 • De retourzending wordt degelijk verpakt zodat artikelen niet tijdens het transport kunnen beschadigen;
 • Productverpakkingen dienen indien mogelijk in de oorspronkelijke verzenddoos verstuurd te worden, zodat deze tijdens transport niet beschadigen;
 • U bent aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Bij niet als nieuw te verkopen producten bedraagt de schade maximaal 100% van het aankoopbedrag;

Lazize Equicare
Willibrordushoek 9a
5466 RD Veghel

We raden je aan om altijd met Track and Trace te verzenden. Wij zijn niet aansprakelijk voor pakketten die beschadigd of niet aankomen. 

Algemeen

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Lazize Equicare, hierna te noemen: ‘’Lazize’’ en een Wederpartij waarop Lazize deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Ook indien niet specifiek wordt verwezen naar de algemene voorwaarden zijn deze onverminderd van toepassing. De toepasselijkheid wordt uitsluitend verworpen indien partijen daar uitdrukkelijk en schriftelijk overeenstemming over hebben bereikt.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Lazize, voor de uitvoering waarvan door Lazize derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Lazize en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien Lazize niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Lazize in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

ARTIKEL 2: OFFERTES EN AANBIEDINGEN

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Lazize zijn niet langer geldig dan 2 weken. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Lazize kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Lazize daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Lazize anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Lazize niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

ARTIKEL 3: CONTRACTSDUUR, LEVERINGSTERMIJNEN, UITVOERING EN WIJZIGING OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst tussen Lazize en de Wederpartij wordt aangegaan voor eenmalige levering, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Lazize derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Lazize dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Indien Lazize gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Lazize ter beschikking heeft gesteld.
 4. Levering geschiedt af bedrijf van Lazize . De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Lazize gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij.
 5. Lazize heeft het recht bepaalde werkzaamheden en/of leveringen te laten verrichten door derden.
 6. Lazize is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Lazize de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 8. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Lazize gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Lazize bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Lazize op en is voor de Wederpartij evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Lazize een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 9. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Lazize gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Lazize daardoor direct of indirect ontstaan.
 10. Indien Lazize met de Wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is Lazize niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

ARTIKEL 4: OPSCHORTING, ONTBINDING EN TUSSENTIJDSE OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Lazize is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  • de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  • na het sluiten van de overeenkomst Lazize ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
  • de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  • Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Lazize kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Lazize gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 2. Voorts is Lazize bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Lazize kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Lazize op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Lazize de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien Lazize tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Lazize gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indien de Wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Lazize gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Lazize vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Voergoed op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 8. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 5: OVERMACHT

 1. Lazize is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt (onder andere: brand, natuurgeweld of het mislukken van de oogst)
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Lazize geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Lazize niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Lazize heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Lazize zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Lazize kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voorzoveel Lazize ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Lazize gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

ARTIKEL 6: BETALING EN INCASSOKOSTEN

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Lazize aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Lazize aangegeven. Lazize is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Lazize heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 4. Lazize kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Lazize kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 5. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Lazize verschuldigde.
 6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 7. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Lazize echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

ARTIKEL 7: EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door Lazize in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Lazize totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Lazize gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Door Lazize geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Lazize veilig te stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Lazize daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Lazize ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Lazize gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Lazize bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 6. Voor het geval Lazize zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Lazize en door Lazize aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Lazize zich bevinden en die zaken terug te nemen.

ARTIKEL 8: GARANTIES, ONDERZOEK EN RECLAMES, VERJARINGSTERMIJN

 1. De door Lazize te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.
 2. Veel van de producten welke Voergoed levert zijn natuurproducten. Afwijkingen in de verwachtingen aan het product kunnen onder andere optreden door natuurlijke invloed, het bevatten van onkruiden en zaden en/of het mechanisch bewerken van het product. Lazize kan geen verantwoording nemen voor dergelijke afwijkingen danwel voor letsel of schade dat door deze afwijkingen wordt veroorzaakt.
 3. Producten dienen voordat deze aan dieren worden gevoerd te worden nagezien of deze geen schadelijke elementen bevatten als bijvoorbeeld onderdelen van werktuigen, lijken van dode velddieren of andere mogelijk schadelijk onderdelen.
 4. Indien de afwijking zich voordoet aan een product dat door Lazize bij derden is ingekocht zijn voor de afhandeling van de afwijking de algemene voorwaarden van de leverancier en/of producent van het product onverminderd van toepassing. Lazize kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van de afwijking indien de leverancier en/of producent deze op basis van een gegronde reden kan afwijzen.
 5. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of onjuiste opslag of is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Lazize geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 6. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen acht dagen na levering schriftelijk aan Lazize te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen acht dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Lazize te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Lazize in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Lazize in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 7. Indien de Wederpartij tijdig ( = binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen) reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.
 8. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 9. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Lazize de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Lazize , vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Lazize te retourneren en de eigendom daarover aan Lazize te verschaffen, tenzij Lazize anders aangeeft.
 10. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Lazize daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.
 11. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Lazize en de door Lazize bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

ARTIKEL 9: AANSPRAKELIJKHEID

 1. Indien Lazize aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Lazize is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Lazize is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Indien Lazize aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Lazize beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van Lazize is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. Lazize is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Lazize aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Lazize toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 7. Lazize is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

ARTIKEL 10: RISICO-OVERGANG

 1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

ARTIKEL 11: VRIJWARING

 1. De Wederpartij vrijwaart Lazize voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Lazize toerekenbaar is.
 2. Indien Lazize uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Lazize zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Lazize , zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Lazize en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

ARTIKEL 12: INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Lazize behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Lazize heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

ARTIKEL 13: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Lazize partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Lazize is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Lazize het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Als u zich opgeeft voor een opleiding, training of cursus bij en/of op het terrein van Lazize Equicare, of anderszijds gebruik maakt van de locatie van Lazize Equicare gelden de volgende (aanvullende) algemene voorwaarden opleidingen.

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Lazize Equicare en een cursist betreffende cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen cursus.

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen mogelijk als Lazize Equicare en cursist deze schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

 

Artikel 2. Totstandkoming

De overeenkomst tussen Lazize Equicare en cursist komt tot stand door:

 • ofwel ondertekening van een offerte/opdrachtbevestiging door de cursist en Lazize Equicare 
 • ofwel door invulling van een (digitaal) inschrijvingsformulier
 • ofwel door een schriftelijke bevestiging van Lazize Equicare aan de cursist na een telefonische aanmelding (bij open inschrijving).

 

Artikel 3. Annulering

De cursist kan de cursus schriftelijk annuleren. Voorwaarde is dat de annulering is bevestigd door Lazize Equicare. De annuleringskosten zijn als volgt opgebouwd:

Datum annulering open inschrijvingKosten voor cursist
meer dan 4 werken voor het begin van de cursusgeen kosten
2 tot 4 weken voor het begin van de cursus50% van de cursuskosten
minder dan 2 weken voor het begin van de cursusvolledige cursuskosten

Bij verhindering mag altijd een vervanger de plaats van de aangemelde cursist innemen. De cursist moet deze vooraf schriftelijk bij Lazize Equicare aanmelden.

Ingeval de cursist na aanvang van de cursus zijn/haar deelname beëindigt of anderszins niet aan de cursus deelneemt, heeft de cursist geen recht op enige terugbetaling. Vervanging na aanvang van de cursus is niet toegestaan.

 

Artikel 4. Annulering Lazize Equicare

Lazize Equicare kan de cursus zonder opgaaf van reden annuleren. Cursist krijgt dan het reeds betaalde cursusgeld terug. In geval van overmacht (weersomstandigheden, privé aangelegenheden) kan worden gekozen voor verplaatsing van de datum van de cursus. Indien cursist hier niet mee akkoord gaat krijgt cursist het betaalde bedrag terug. 

 

Artikel 5. Prijzen

De prijzen voor cursussen in het open aanbod zijn onder voorbehoud. Lazize Equicare heeft het recht prijzen van cursussen gemotiveerd te wijzigen.

 

Artikel 6. Facturering

Een factuur wordt ongeveer een maand voor aanvang van de cursus verstuurd en dient voor aanvang van de cursus te zijn betaald, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

 

Artikel 7. Incasso

Betaling van het verschuldigde cursusgeld moet binnen 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting kan Lazize Equicare overgaan tot gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering. De kosten daarvan komen voor rekening van cursist.

Wanneer bij aanvang van de cursus niet het gehele cursusgeld is voldaan, wordt het recht op deelname aan de cursus opgeschort, totdat het volledige cursusgeld is voldaan. De betalingsverplichting blijft onverkort bestaan.

 

Artikel 8. Auteursrecht

Het auteursrecht op door Lazize Equicare uitgegeven brochures, teksten en cursusmateriaal ligt bij Lazize Equicare, tenzij dit auteursrecht middels een licentievorm is overgedragen. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Lazize Equicare mag de cursist geen gegevens, geheel of gedeeltelijk, of uittreksels hiervan, publiceren of op welke wijze dan ook vermenigvuldigen. Lazize Equicare heeft het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit haar werkzaamheden.

 

ARTIKEL 9: RISICO-ACCEPTATIE

 1. De cursist is op de hoogte van én accepteert het risico dat inherent is aan het berijden van en het omgaan met paarden in de ruimste zin van het woord, welk risico voortvloeit uit de eigen energie van het dier en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid en welk risico zich kan manifesteren voorafgaand, tijdens en na afloop van eender welke cursus op locatie, met paarden.
 2. De cursist die deelneemt aan eender welke cursus of activiteit met paarden,  onder begeleiding of zelfstandig een paard van de Lazize Equicare berijdt, begeleidt, africht, op- en afzadelt of verzorgt en/of op het terrein en/of in de stallen van Lazize Equicare verblijft, een en ander in de ruimste zin van het woord, verklaart dat hij/zij uitdrukkelijk op de hoogte is van het onvoorspelbare gedrag van paarden. Indien voor hem/haar uit het onberekenbare gedrag van een paard schade voortvloeit, zal dit risico (deels) voor rekening van de cursist komen. Bij schade die onder deze overeenkomst valt is Lazize Equicare te allen tijde alleen dan gehouden de directe schade te vergoeden tot maximaal het bedrag waarvoor hij zich voor dergelijke schade veroorzakende gebeurtenissen redelijkerwijs kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk dekking is verleend.

ARTIKEL 10: AANSPRAKELIJKHEID

 1. Lazize Equicare is niet gehouden tot enige vergoeding van indirecte schade, daaronder begrepen, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 2. Lazize Equicare is ten opzichte van de cursist niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen door de cursist van de veiligheidsvoorschriften, dan wel het niet in acht nemen van aanwijzingen en instructies door of namens Lazize Equicare.
 3. Lazize Equicare is slechts aansprakelijk voor directe schade van de klant, indien aantoonbaar is dat deze schade is ontstaan door handelingen door of namens Lazize Equicare, die in strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het kader van de uitoefening van het bedrijf door Lazize Equicare dient te worden betracht.
 4. De aansprakelijkheid van Lazize Equicare voor directe kosten en schade, is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor Lazize Equicare zich redelijkerwijs kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk dekking kan worden verleend.

Belangrijke opmerking over gegevensverwerking in verbinding met Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited. Als de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website zich buiten de Europese Economische Ruimte en Zwitserland gevestigd is, dan wordt de Google Analytics-gegevensverwerking uitgevoerd door Google LLC. In het volgende worden Google LLC en Google Ireland Limited "Google" genoemd.

Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde "Cookies". Dit zijn tekstbestandjes die op de computer van de bezoeker van de site worden opgeslagen en die analyse van het gebruik van de website door de bezoeker mogelijk maken. De door deze cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door de bezoeker van de website (met inbegrip van het verkorte IP-adres) wordt over het algemeen naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen.

Google Analytics wordt op deze website uitsluitend gebruikt met de extensie "_anonymizeIp()". Deze extensie zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het in te korten en sluit directe persoonlijke verwijzingen uit. Met deze extensie verkort Google het IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar verkort. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door de betreffende browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

In opdracht van de exploitant van de website zal Google de verzamelde informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de site-exploitant andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te bieden (art. 6 lid 1f AVG). De gerechtvaardigde interesse in de gegevensverwerking ligt in de optimalisatie van deze website, de analyse van het gebruik van de website en de aanpassing van de inhoud. De belangen van de gebruikers worden door pseudonimisering voldoende beschermd.

Google LLC. garandeert een passend niveau van gegevensbescherming op basis van de Europese standaardcontractbepalingen. De verzonden en aan cookies, gebruikers-ID's (bijv. gebruikers-ID's) of reclame-ID's gekoppelde gegevens worden na 50 maanden automatisch verwijderd. Gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, worden één keer per maand automatisch verwijderd.

De bezoeker van de website kan het gebruik van cookies weigeren door de passende instellingen in zijn browser te selecteren. De bezoeker kan ook verhinderen dat Google informatie (inclusief het IP-adres) verzamelt via cookies en deze informatie verwerkt door deze browser plugin te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

De bezoeker van de site kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op de website geplaatst, dat zorgt dat de gegevens van de websitebezoeker niet meer worden verzameld als de bezoeker de website bezoekt.

Meer informatie over gegevensverwerking en gegevensgebruik door Google, de mogelijkheden voor instellingen en bezwaar vindt je in de privacyverklaring van Google (https://policies.google.com/privacy?hl=nl) en in de instellingen voor Google Ads (https://adssettings.google.com/authenticated).

 

reCAPTCHA

We gebruiken de reCAPTCHA service van Google LLC (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat 'spam bots' bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google's regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google's privacybeleid vind je op deze pagina: https://policies.google.com/privacy?hl=nl Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.

Bestellen

Bestellen kan gemakkelijk en 24 uur per dag via de webshop. 

Heeft u meerdere paarden en wilt u voer en/of supplementen liever groot bestellen? Neem contact op voor de prijzen en mogelijkheden!
Lastige eter? De balancers worden als zeer smakelijk ervaren. Vraag een gratis proefzakje aan door uw keuze en adres aan ons door te geven.

Ja, dat kan gebeuren. Wij doen er alles aan om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Het kan echter gebeuren dat onze voorraad een fout bevat. Dan krijgt u daarvan tijdig bericht en wordt uw betaling zo spoedig mogelijk teruggestort.

Alle prijzen van de producten zijn inclusief BTW. Met de grootst mogelijke zorg monitoren wij voortdurend ons assortiment. Voor de levering van uw bestelling zijn wij afhankelijk van meerdere factoren. Helaas kan het in uitzonderlijke gevallen voorkomen dat tijdens het verwerken van uw bestelling blijkt dat een product niet meer op voorraad is. Wij zullen het item direct bij onze leverancier bestellen. Wanneer dit niet mogelijk is wordt het aankoopbedrag van het desbetreffende product aan u gecrediteerd.

Jazeker! Kies in het bestelproces voor de optie 'afhalen' en wij leggen de bestelling voor u klaar. Houdt u er wel rekening mee dat wij geen fysieke winkel en/of openingstijden hebben, en dat afhalen op afspraak dient te geschieden. Met de paarden aan huis zijn we echter meestal wel aanwezig!

Betaling

Betalen kan bij ons op verschillende manieren:

iDeal
Bankoverschrijving
Contant bij ophalen
Paypal - kosten E1,-
Afterpay (achteraf betalen) - kosten E1,-
Klarna (achteraf betalen) - kosten E1,-

Lazize Arabians

NL36KNAB0415922259

Verzending

Binnen Nederland
Bestelling tot €49,-     –     verzendkosten €6,95
Bestelling vanaf €49,-     –     gratis verzending
 
België en Duitsland
Bestelling tot €100,-     –     verzendkosten €9,95 
Bestelling vanaf €100,-     –     gratis verzending

Wij proberen binnen 3 werkdagen na ontvangst van betaling te verzenden. In verband met mogelijke vertragingen bij het verzendbedrijf adviseren wij altijd voer tijdig te bestellen zodat u nooit zonder voer komt te zitten. 

Wij werken standaard met PostNL. In de regel leveren zij binnen een werkdag. U wordt door PostNL middels de mail op de hoogte gehouden van de status van uw pakket. 

Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Neem in dat geval direct contact met ons op. We hebben een reclamatieperiode van 14 dagen. Klachten na deze termijn kunnen wij niet meer in behandeling nemen.

Controleer altijd uw pakket direct na ontvangst of de items die u besteld hebt overeen komen met de items die u ontvangen hebt.

Neem zo snel mogelijk contact met ons op. We hebben een reclamatieperiode van 14 dagen. Klachten na deze termijn kunnen wij niet meer in behandeling nemen. Wij zullen een onderzoek instellen bij PostNL. Afhankelijk van dit onderzoek zullen wij een passende oplossing  aanbieden.

Let wel, een onderzoek kan enige tijd in beslag nemen. We houden u natuurlijk goed op de hoogte.

Wij raden aan GEEN neerzettoestemming te geven omdat kwijtgeraakte pakketen met neerzettoestemming voor eigen risico zijn en derhalve NIET vergoed worden.

Dit is natuurlijk niet de bedoeling. Neem direct contact met ons op zodat wij onze fout direct kunnen herstellen. We hebben een reclamatieperiode van 14 dagen. Klachten na deze termijn kunnen wij niet meer in behandeling nemen.

Controleer altijd uw pakket direct na ontvangst of de items die u besteld hebt overeen komen met de items die u ontvangen hebt.

Retourneren

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij daarvoor kosten in rekening brengen. Voor voer en supplementen geldt, vanzelfsprekend, dat enkel ongeopende verpakkingen kunnen worden geretourneerd. Heeft u een moeilijke eter? Vraag dan een gratis proefzakje aan!
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel hebt ontvangen. Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14
dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.
Om gebruikt te maken van het herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail te sturen via craniolazize@gmail.com . Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen.
Wij verzoeken het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

In geval van een herroeping ontvang je alle betalingen zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat je hebt aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je betaald hebt, tenzij je een andere methode met ons afspreekt. Je draagt zelf de kosten voor de retourzending. Voeding en supplementen kunnen enkel ongeopend worden geretourneerd. 

 • De zichttermijn van 14 kalenderdagen na afleverdatum is nog niet verstreken;
 • Het artikel is schoon, compleet en onbeschadigd (Je kunt het product beoordelen zoals in een winkel, niet uitgebreid testen!);
 • Het artikel is niet gebruikt;
 • De (fabrieks)verpakking is origineel, onbeschadigd indien redelijkerwijs mogelijk en niet beschreven;
 • De retourzending wordt degelijk verpakt zodat artikelen niet tijdens het transport kunnen beschadigen;
 • Productverpakkingen dienen indien mogelijk in de oorspronkelijke verzenddoos verstuurd te worden, zodat deze tijdens transport niet beschadigen;
 • U bent aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Bij niet als nieuw te verkopen producten bedraagt de schade maximaal 100% van het aankoopbedrag;

Lazize Equicare
Willibrordushoek 9a
5466 RD Veghel

We raden je aan om altijd met Track and Trace te verzenden. Wij zijn niet aansprakelijk voor pakketten die beschadigd of niet aankomen. 

Algemeen

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Lazize Equicare, hierna te noemen: ‘’Lazize’’ en een Wederpartij waarop Lazize deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Ook indien niet specifiek wordt verwezen naar de algemene voorwaarden zijn deze onverminderd van toepassing. De toepasselijkheid wordt uitsluitend verworpen indien partijen daar uitdrukkelijk en schriftelijk overeenstemming over hebben bereikt.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Lazize, voor de uitvoering waarvan door Lazize derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Lazize en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien Lazize niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Lazize in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

ARTIKEL 2: OFFERTES EN AANBIEDINGEN

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Lazize zijn niet langer geldig dan 2 weken. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Lazize kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Lazize daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Lazize anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Lazize niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

ARTIKEL 3: CONTRACTSDUUR, LEVERINGSTERMIJNEN, UITVOERING EN WIJZIGING OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst tussen Lazize en de Wederpartij wordt aangegaan voor eenmalige levering, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Lazize derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Lazize dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Indien Lazize gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Lazize ter beschikking heeft gesteld.
 4. Levering geschiedt af bedrijf van Lazize . De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Lazize gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij.
 5. Lazize heeft het recht bepaalde werkzaamheden en/of leveringen te laten verrichten door derden.
 6. Lazize is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Lazize de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 8. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Lazize gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Lazize bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Lazize op en is voor de Wederpartij evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Lazize een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 9. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Lazize gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Lazize daardoor direct of indirect ontstaan.
 10. Indien Lazize met de Wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is Lazize niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

ARTIKEL 4: OPSCHORTING, ONTBINDING EN TUSSENTIJDSE OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Lazize is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  • de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  • na het sluiten van de overeenkomst Lazize ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
  • de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  • Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Lazize kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Lazize gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 2. Voorts is Lazize bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Lazize kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Lazize op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Lazize de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien Lazize tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Lazize gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indien de Wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Lazize gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Lazize vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Voergoed op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 8. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 5: OVERMACHT

 1. Lazize is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt (onder andere: brand, natuurgeweld of het mislukken van de oogst)
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Lazize geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Lazize niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Lazize heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Lazize zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Lazize kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voorzoveel Lazize ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Lazize gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

ARTIKEL 6: BETALING EN INCASSOKOSTEN

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Lazize aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Lazize aangegeven. Lazize is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Lazize heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 4. Lazize kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Lazize kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 5. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Lazize verschuldigde.
 6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 7. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Lazize echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

ARTIKEL 7: EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door Lazize in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Lazize totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Lazize gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Door Lazize geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Lazize veilig te stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Lazize daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Lazize ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Lazize gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Lazize bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 6. Voor het geval Lazize zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Lazize en door Lazize aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Lazize zich bevinden en die zaken terug te nemen.

ARTIKEL 8: GARANTIES, ONDERZOEK EN RECLAMES, VERJARINGSTERMIJN

 1. De door Lazize te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.
 2. Veel van de producten welke Voergoed levert zijn natuurproducten. Afwijkingen in de verwachtingen aan het product kunnen onder andere optreden door natuurlijke invloed, het bevatten van onkruiden en zaden en/of het mechanisch bewerken van het product. Lazize kan geen verantwoording nemen voor dergelijke afwijkingen danwel voor letsel of schade dat door deze afwijkingen wordt veroorzaakt.
 3. Producten dienen voordat deze aan dieren worden gevoerd te worden nagezien of deze geen schadelijke elementen bevatten als bijvoorbeeld onderdelen van werktuigen, lijken van dode velddieren of andere mogelijk schadelijk onderdelen.
 4. Indien de afwijking zich voordoet aan een product dat door Lazize bij derden is ingekocht zijn voor de afhandeling van de afwijking de algemene voorwaarden van de leverancier en/of producent van het product onverminderd van toepassing. Lazize kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van de afwijking indien de leverancier en/of producent deze op basis van een gegronde reden kan afwijzen.
 5. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of onjuiste opslag of is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Lazize geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 6. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen acht dagen na levering schriftelijk aan Lazize te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen acht dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Lazize te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Lazize in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Lazize in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 7. Indien de Wederpartij tijdig ( = binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen) reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.
 8. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 9. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Lazize de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Lazize , vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Lazize te retourneren en de eigendom daarover aan Lazize te verschaffen, tenzij Lazize anders aangeeft.
 10. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Lazize daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.
 11. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Lazize en de door Lazize bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

ARTIKEL 9: AANSPRAKELIJKHEID

 1. Indien Lazize aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Lazize is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Lazize is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Indien Lazize aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Lazize beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van Lazize is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. Lazize is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Lazize aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Lazize toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 7. Lazize is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

ARTIKEL 10: RISICO-OVERGANG

 1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

ARTIKEL 11: VRIJWARING

 1. De Wederpartij vrijwaart Lazize voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Lazize toerekenbaar is.
 2. Indien Lazize uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Lazize zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Lazize , zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Lazize en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

ARTIKEL 12: INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Lazize behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Lazize heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

ARTIKEL 13: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Lazize partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Lazize is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Lazize het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Als u zich opgeeft voor een opleiding, training of cursus bij en/of op het terrein van Lazize Equicare, of anderszijds gebruik maakt van de locatie van Lazize Equicare gelden de volgende (aanvullende) algemene voorwaarden opleidingen.

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Lazize Equicare en een cursist betreffende cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen cursus.

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen mogelijk als Lazize Equicare en cursist deze schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

 

Artikel 2. Totstandkoming

De overeenkomst tussen Lazize Equicare en cursist komt tot stand door:

 • ofwel ondertekening van een offerte/opdrachtbevestiging door de cursist en Lazize Equicare 
 • ofwel door invulling van een (digitaal) inschrijvingsformulier
 • ofwel door een schriftelijke bevestiging van Lazize Equicare aan de cursist na een telefonische aanmelding (bij open inschrijving).

 

Artikel 3. Annulering

De cursist kan de cursus schriftelijk annuleren. Voorwaarde is dat de annulering is bevestigd door Lazize Equicare. De annuleringskosten zijn als volgt opgebouwd:

Datum annulering open inschrijvingKosten voor cursist
meer dan 4 werken voor het begin van de cursusgeen kosten
2 tot 4 weken voor het begin van de cursus50% van de cursuskosten
minder dan 2 weken voor het begin van de cursusvolledige cursuskosten

Bij verhindering mag altijd een vervanger de plaats van de aangemelde cursist innemen. De cursist moet deze vooraf schriftelijk bij Lazize Equicare aanmelden.

Ingeval de cursist na aanvang van de cursus zijn/haar deelname beëindigt of anderszins niet aan de cursus deelneemt, heeft de cursist geen recht op enige terugbetaling. Vervanging na aanvang van de cursus is niet toegestaan.

 

Artikel 4. Annulering Lazize Equicare

Lazize Equicare kan de cursus zonder opgaaf van reden annuleren. Cursist krijgt dan het reeds betaalde cursusgeld terug. In geval van overmacht (weersomstandigheden, privé aangelegenheden) kan worden gekozen voor verplaatsing van de datum van de cursus. Indien cursist hier niet mee akkoord gaat krijgt cursist het betaalde bedrag terug. 

 

Artikel 5. Prijzen

De prijzen voor cursussen in het open aanbod zijn onder voorbehoud. Lazize Equicare heeft het recht prijzen van cursussen gemotiveerd te wijzigen.

 

Artikel 6. Facturering

Een factuur wordt ongeveer een maand voor aanvang van de cursus verstuurd en dient voor aanvang van de cursus te zijn betaald, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

 

Artikel 7. Incasso

Betaling van het verschuldigde cursusgeld moet binnen 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting kan Lazize Equicare overgaan tot gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering. De kosten daarvan komen voor rekening van cursist.

Wanneer bij aanvang van de cursus niet het gehele cursusgeld is voldaan, wordt het recht op deelname aan de cursus opgeschort, totdat het volledige cursusgeld is voldaan. De betalingsverplichting blijft onverkort bestaan.

 

Artikel 8. Auteursrecht

Het auteursrecht op door Lazize Equicare uitgegeven brochures, teksten en cursusmateriaal ligt bij Lazize Equicare, tenzij dit auteursrecht middels een licentievorm is overgedragen. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Lazize Equicare mag de cursist geen gegevens, geheel of gedeeltelijk, of uittreksels hiervan, publiceren of op welke wijze dan ook vermenigvuldigen. Lazize Equicare heeft het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit haar werkzaamheden.

 

ARTIKEL 9: RISICO-ACCEPTATIE

 1. De cursist is op de hoogte van én accepteert het risico dat inherent is aan het berijden van en het omgaan met paarden in de ruimste zin van het woord, welk risico voortvloeit uit de eigen energie van het dier en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid en welk risico zich kan manifesteren voorafgaand, tijdens en na afloop van eender welke cursus op locatie, met paarden.
 2. De cursist die deelneemt aan eender welke cursus of activiteit met paarden,  onder begeleiding of zelfstandig een paard van de Lazize Equicare berijdt, begeleidt, africht, op- en afzadelt of verzorgt en/of op het terrein en/of in de stallen van Lazize Equicare verblijft, een en ander in de ruimste zin van het woord, verklaart dat hij/zij uitdrukkelijk op de hoogte is van het onvoorspelbare gedrag van paarden. Indien voor hem/haar uit het onberekenbare gedrag van een paard schade voortvloeit, zal dit risico (deels) voor rekening van de cursist komen. Bij schade die onder deze overeenkomst valt is Lazize Equicare te allen tijde alleen dan gehouden de directe schade te vergoeden tot maximaal het bedrag waarvoor hij zich voor dergelijke schade veroorzakende gebeurtenissen redelijkerwijs kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk dekking is verleend.

ARTIKEL 10: AANSPRAKELIJKHEID

 1. Lazize Equicare is niet gehouden tot enige vergoeding van indirecte schade, daaronder begrepen, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 2. Lazize Equicare is ten opzichte van de cursist niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen door de cursist van de veiligheidsvoorschriften, dan wel het niet in acht nemen van aanwijzingen en instructies door of namens Lazize Equicare.
 3. Lazize Equicare is slechts aansprakelijk voor directe schade van de klant, indien aantoonbaar is dat deze schade is ontstaan door handelingen door of namens Lazize Equicare, die in strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het kader van de uitoefening van het bedrijf door Lazize Equicare dient te worden betracht.
 4. De aansprakelijkheid van Lazize Equicare voor directe kosten en schade, is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor Lazize Equicare zich redelijkerwijs kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk dekking kan worden verleend.

Belangrijke opmerking over gegevensverwerking in verbinding met Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited. Als de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website zich buiten de Europese Economische Ruimte en Zwitserland gevestigd is, dan wordt de Google Analytics-gegevensverwerking uitgevoerd door Google LLC. In het volgende worden Google LLC en Google Ireland Limited "Google" genoemd.

Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde "Cookies". Dit zijn tekstbestandjes die op de computer van de bezoeker van de site worden opgeslagen en die analyse van het gebruik van de website door de bezoeker mogelijk maken. De door deze cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door de bezoeker van de website (met inbegrip van het verkorte IP-adres) wordt over het algemeen naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen.

Google Analytics wordt op deze website uitsluitend gebruikt met de extensie "_anonymizeIp()". Deze extensie zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het in te korten en sluit directe persoonlijke verwijzingen uit. Met deze extensie verkort Google het IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar verkort. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door de betreffende browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

In opdracht van de exploitant van de website zal Google de verzamelde informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de site-exploitant andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te bieden (art. 6 lid 1f AVG). De gerechtvaardigde interesse in de gegevensverwerking ligt in de optimalisatie van deze website, de analyse van het gebruik van de website en de aanpassing van de inhoud. De belangen van de gebruikers worden door pseudonimisering voldoende beschermd.

Google LLC. garandeert een passend niveau van gegevensbescherming op basis van de Europese standaardcontractbepalingen. De verzonden en aan cookies, gebruikers-ID's (bijv. gebruikers-ID's) of reclame-ID's gekoppelde gegevens worden na 50 maanden automatisch verwijderd. Gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, worden één keer per maand automatisch verwijderd.

De bezoeker van de website kan het gebruik van cookies weigeren door de passende instellingen in zijn browser te selecteren. De bezoeker kan ook verhinderen dat Google informatie (inclusief het IP-adres) verzamelt via cookies en deze informatie verwerkt door deze browser plugin te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

De bezoeker van de site kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op de website geplaatst, dat zorgt dat de gegevens van de websitebezoeker niet meer worden verzameld als de bezoeker de website bezoekt.

Meer informatie over gegevensverwerking en gegevensgebruik door Google, de mogelijkheden voor instellingen en bezwaar vindt je in de privacyverklaring van Google (https://policies.google.com/privacy?hl=nl) en in de instellingen voor Google Ads (https://adssettings.google.com/authenticated).

 

reCAPTCHA

We gebruiken de reCAPTCHA service van Google LLC (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat 'spam bots' bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google's regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google's privacybeleid vind je op deze pagina: https://policies.google.com/privacy?hl=nl Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.

Winkelwagen